Baby What You Want Me To Do

You got me runnin’, you got me hidin’
You got me run hide, hide run
Any way you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin’ what you want me
Baby, what you want me to do?

We’re goin’ up, we’re goin’ down
We’re goin’ up, down, down up
Any way you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin’ what you want me
Baby, what you want me to do?

You got me peepin’, you got me hidin’
You got me peep hide, hide peep
Any way you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin’ what you want me
Baby, what you want me to do?

You got me doin’ what you want me
Baby, what you want me to do?